Een sociale en sterke stad

Wij streven naar een slagvaardige en transparante lokale overheid. Een lokale overheid die samen met inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven opstaat om met hun creativiteit en inzet Oldenzaal socialer en sterker maakt.

Sociale paragraaf

PvdA Oldenzaal heeft zich met de gemeente altijd ingezet voor een goed sociaal beleid. Veel van de tot nu toe landelijk uitgevoerde maatregelen worden overdragen naar de gemeente, zonder dat duidelijk is of er voldoende financiële dekking meekomt. Wij blijven van mening dat iedereen in Oldenzaal het recht heeft om zich te kunnen ontplooien en volwaardig te kunnen deelnemen aan de samenleving.

PvdA Oldenzaal vindt dat mensen zelf de regie over hun ondersteuningsvraag moeten houden. Maatwerk leveren voor de cliënt staat daarbij centraal in plaats van het instellingsbelang. Wij vinden het bovendien belangrijk dat noodzaak en financiële draagkracht in balans zijn.

Net zoals in paragraaf 6 is aangegeven, vinden wij dat de loketfunctie servicegericht moet zijn. Hierbij hoort het actief aanbieden van de bestaande mogelijkheden om gebruik te maken van specifieke regelingen zoals; de Bijzondere Bijstand, de Langdurigheid Toeslag, het in stand houden van het Bijdrage Fonds en het blijven ondersteunen van de Voedselbank.

PvdA Oldenzaal vindt het belangrijk dat iedereen zoveel mogelijk participeert in de samenleving en door werk uitzicht houdt op echt werk met individuele ontplooiingsmogelijkheden. Hierbij stimuleren wij projecten ter bestrijding van laaggeletterdheid. Uitkeringsgerechtigden mogen gestimuleerd worden tot het doen van vrijwilligerswerk. PvdA Oldenzaal is niet voor het verplicht stellen en het aangeboden (vrijwilligers)werk mag niet leiden tot verdringing op de
arbeidsmarkt.

Verbinden en samenwerken, sleutel tot succes.

Oldenzaal is in het verleden altijd een naar buiten toe gerichte gemeente geweest. PvdA Oldenzaal zet daarom in op actief onderzoek naar de voor- en nadelen van samenwerkingsverbanden zoals: regio Twente, Netwerkstad,
Noord Oost Twente en Euregio.

PvdA Oldenzaal vindt dat samenwerken en verbinden een kernwaarde is van sociaal democratie en kan leiden tot vooruitgang en ontwikkeling. Wij staan kritisch ten opzichte van samenwerkingsverbanden waarin we onze
Oldenzaalse identiteit verliezen.

PvdA Oldenzaal vindt uitwisseling van expertise met andere gemeenten van essentieel belang. We kijken daarbij ook naar ‘best practice’ en projecten in andere gemeente.

Oldenzaal, behoud van inwonerstal voor behoud van voorzieningen.

Oldenzaal is een stad waar altijd goede voorzieningen aanwezig zijn geweest zoals: scholen, sportaccommodaties, Stadstheater, winkelbestand, ziekenhuis, politie, VVV, bibliotheek, station, musea, hotels, horeca etc.

PvdA Oldenzaal beseft dat het behoud van voorzieningen gekoppeld wordt aan inwonersaantal. Wij willen ons maximaal blijven inzetten voor het behoud van het voorzieningsniveau zoals Oldenzaal dat kent.

PvdA Oldenzaal vindt dat de loketfunctie van de gemeente belangrijk is voor het vertrouwen dat de burgers van Oldenzaal hebben in lokale politiek. Daarom willen we dat de beleving van deze dienstverlening ‘service gericht’ is. Dit kan volgens ons bereikt worden door één vast aanspreekpunt.