Investeren in lokale economie en milieu

PvdA Oldenzaal vindt dat de gezonde financiële positie van de gemeente Oldenzaal gehandhaafd moet blijven. Dit betekent dat structurele uitgaven gedekt moeten worden door structurele inkomsten. Met eenmalige investeringen in bijvoorbeeld duurzame oplossingen willen we structurele lasten omlaag brengen.

Financiële paragraaf 

PvdA Oldenzaal vindt dat de gezonde financiële positie van de gemeente Oldenzaal gehandhaafd moet blijven. Dit betekent dat structurele uitgaven gedekt moeten worden door structurele inkomsten.

PvdA Oldenzaal streeft er naar dat de begroting en jaarrekening transparant en leesbaar is, waarbij de kosten in directe relatie staan tot de activiteiten. Het “Oldenzaalse”  model  binnen  het  grondbedrijf  moet  worden  gecontinueerd.

PvdA Oldenzaal vindt dat we met inzet van éénmalig geld (de reserve) de structurele uitgaven kunnen terugdringen. PvdA Oldenzaal denkt bijvoorbeeld aan het investeren in energiebesparing, dit betekent nu werkgelegenheid en straks lagere energiekosten. Deze manier van denken zal volgens PvdA Oldenzaal het financiële beleid moeten kenmerken.

Milieu paragraaf

Oldenzaal is voor een belangrijk deel omgeven door: ten noorden het landbouwgebied richting Lemselo, in het westen recreatiegebied Het Hulsbeek, in het zuiden de Boerskotten en ten oosten de stuwwal. Dit zijn belangrijke uitloopgebieden voor Oldenzaal.

PvdA Oldenzaal vindt duurzaamheid en leefkwaliteit kernbegrippen voor de ontwikkeling van de stad Oldenzaal en de omliggende natuur. Behalve voldoen aan de wettelijk gestelde milieueisen, vinden wij het belangrijk dat Oldenzaal en de omliggende natuur toekomstbestendig wordt.

PvdA Oldenzaal wil duurzaamheid en verbetering van leefkwaliteit ook bereiken door onder meer: energiezuinige stadsverlichting, duurzaam te bouwen woningen, stimuleren van CO2 beperkende maatregelen en een veerkrachtig ecologisch gezond watersysteem/beheer in en rondom Oldenzaal waarvoor wij de oude waterlopen willen herstellen.

PvdA Oldenzaal wil inzetten op afvalscheidingssystemen in het kader van hergebruik van materialen en afvalstromen.

PvdA Oldenzaal vindt het van belang dat het stadsbestuur – daar waar mogelijk – kiest voor de meest duurzame en milieuvriendelijke oplossingen binnen de financiële mogelijkheden. Wij streven in de toekomst naar een energie neutrale gemeente.